Αποτελέσματα

Οι εταίροι του έργου έχουν στοχεύουν στο να δημιουργήσουν ένα κοινό σημείο αναφοράς σχετικά με τις δυνατότητες για την ενεργό συμμετοχή εργαζομένων κοινωνικής φροντίδας, εθελοντών/-τριων, εκπαιδευτικών και γονέων στον στρατηγικό σχεδιασμό δραστηριοτήτων διαγενεακής μάθησης. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση για τον σχεδιασμό μιας σειράς κριτηρίων για τον εντοπισμό καλών πρακτικών αναφορικά με τη συμμετοχή όλων των φορέων κοινωνικής φροντίδας και των εργαζομένων στον τομέα παροχής φροντίδας, αλλά και των εθελοντών που απασχολούνται στη φροντίδα ατόμων μεγαλύτερων ηλικιών.

Τα κριτήρια αυτά θα αποτελούν κεντρικό σημείο αναφοράς καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, τόσο στον εντοπισμό καλών πρακτικών στις χώρες του που συμμετέχουν στο έργο όσο και στην εφαρμογή της μεθόδου του προγράμματος BEST FRIENDS.

Τα αποτελέσματα του έργου συμπεριλαμβάνουν:

Συγκριτική έρευνα και αξιολόγηση υφιστάμενων αναγκών

Η Ευρωπαϊκή έκθεση του έργου BEST FRIENDS αναλύει τις υπάρχουσες μεθόδους και τις τρέχουσες ανάγκες των επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της παροχής φροντίδας, των κοινωνικών λειτουργών, των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, και δευτερευόντως, των εκπαιδευτικών. Παρέχει μια επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την φροντίδα των ατόμων μεγαλύτερων ηλικιών, και ειδικότερα όσον αφορά την κοινωνική τους ένταξη, τις υπάρχουσες καλές πρακτικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, καθώς και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων στον τομέα της παροχής φροντίδας και των εκπαιδευτικών όσον αφορά τις δεξιότητες που απαιτούνται στην καθημερινή τους εργασία με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Σε συνέχεια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, οι εταίροι του έργου θα πραγματοποιήσουν επίσης και μία σειρά από ομάδες εστίασης με τη συμμετοχή ενηλίκων 65+, κοινωνικών λειτουργών και εργαζομένων  στον τομέα της παροχής φροντίδας, καθώς αυτοβιογραφικές συνεντεύξεις με τη συμμετοχή ενηλίκων 65+ προκειμένου να προσδιοριστούν οι ανάγκες τους.

Available also in:

FRDEELITLV

Πρόγραμμα κατάρτισης για την διαγενεακή μάθηση

Το πρόγραμμα κατάρτισης BEST FRIENDS απευθύνεται σε για τους εργαζόμενους στον τομέα παροχής φροντίδας, κοινωνικούς λειτουργούς και εθελοντές που εργάζονται με άτομα 65+ και παρέχει μια επισκόπηση σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων Διαγενεακής Μάθησης για τα άτομα μεγαλύτερων ηλικιών. Με την ολοκλήρωση αυτού του Εκπαιδευτικού Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τη σημασία της Διαγενεακής Μάθησης, να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης των ηλικιακών διακρίσεων, και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την υλοποίηση μιας δραστηριοτήτων διαγενεακής μάθησης με τη συμμετοχή παιδιών και ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας.

Available also in:

FRDEELITLV

Εργαλειοθήκη Διαγενεακών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Η εργαλειοθήκη του έργου BEST FRIENDS συμπεριλαμβάνει πρακτικό υλικό που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κοινωνικούς λειτουργούς, επαγγελματίες που απασχολούνται στον τομέα παροχής φροντίδας, και εκπαιδευτικούς για το σχεδιασμό και την υλοποίηση διαγενεακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων μεταξύ ενηλίκων 65+ και παιδιών 4-5 ετών. Η Εργαλειοθήκη συμπεριλαμβάνει επίσης ένα οδηγό  που οποίο περιγράφει συνοπτικά το έργο και περιέχει πρακτικές οδηγίες για την υλοποίησης των δραστηριοτήτων.

Available also in:

FRDEELITLV

Διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου μέσω της ανάπτυξης συνεργειών και δικτύων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

Το Εγχειρίδιο για την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου BEST FRIENDS στοχεύει στο να παρέχει ευκαιρίες για τη  τη συγκέντρωση πόρων, ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων, καθώς και την αντιμετώπιση υφιστάμενων προβλημάτων. Οι εταίροι του έργου θα πραγματοποιήσουν μια σειρά από εργαστήρια σε κάθε συμμετέχουσα χώρα προκειμένου να συνταχθούν συστάσεις προς τοπικούς και εθνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής φροντίδας σε άτομα μεγαλύτερων ηλικιών, καθώς και φορείς  παιδικής μέριμνας, αναφορικά με την εφαρμογή δραστηριοτήτων διαγενεακής μάθησης μεταξύ ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και παιδιών. Μέσω της πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης του έργου εργαζόμενοι στον τομέα παροχής φροντίδας, κοινωνικοί λειτουργοί και εκπαιδευτικούς θα λάβουν μέρος στην πιλοτική δοκιμή μιας συλλογής εκπαιδευτικών πολιτικών διαγενεακής δια-βίου μάθησης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, ώστε να εξεταστεί η αποτελεσματικότητά τους για την περαιτέρω διάχυση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Brochure

 

Available also in:

FRDEELITLV