Partneri

Koordinātors

Point Europa Ltd

Lielbritānija

 

Point Europa ir bezpeļņas organizācija dibināta Dienvidaustrumu Kornvolā 2004.gadā. Tā specializējas jaunatnes izglītības iespējās, profesionālās un neprofesionālās apmācībās, sniedzot atbalstu un padomu, darbs ar jaunatni, pieaugušajiem, senioriem un kopienu. Tā reģistrēta kā labdarības organizācija un to vada seši spēcīgi valdes locekļi ar iemaņām uzņēmējdarbībā, finanšu vadībā un apmācībās. Mērķis ir, ar izglītības un apmācības palīdzību, uzlabot ekonomisko un sociālo situāciju mūsu reģionā, kurā ir augsts bezdarba līmenis, nepietiekami sabiedriskie pakalpojumi un ierobežotas iespējas.

Tā strādā ar cilvēkiem, kas cieš no nelabvēlīgiem dzīves apstākļiem, lai veicinātu sociālo iekļaušanu un uzlabotu dzīves apstākļus

pointeuropa.org

Gulbenes novada pasvaldiba

Latvija

 

Gulbenes novada pašvaldība ir vietēja līmeņa pašvaldība, kas atrodas Latvijas Ziemeļaustrumos un sastāv no 13 ciemiem un Gulbenes pilsētas adninistratīvās teritorijas. Iedzīvotāju skaits pašvaldībā ir aptuveni 22 000. Pašvaldības lēmējvara ir Gulbenes novada dome (GND) un tā ir atbildīga par tiesiskajiem procesiem pašvaldības institūcijās un finanšu izmantošanu. GND funkcijas ietver rūpes par izglītību, kultūru un tradicionālās kultūras vērtību un objektu saglabāšanu; nodrošināt pieeju veselības aprūpei, sociālajam atbalstam, ekonomisko aktivitāšu atbalsts, utt. GND ir atbildīga par pašvaldības izglītības iestāžu administratīvo, metodoloģisko darbu un stratēģijas plānošanu. GND ierosina sociālas, izglītības, projektu aktivitātes, kas ir saskaņā ar teritorijas Attīstības plānu un, kas skar dažādu iedzīvotāju grupu vajadzības. GND arī piedāvā atbalstu dažādām iedzīvotāju grupām, tai skaitā jauniešim, senioriem, invalīdiem un cilvēkiem nelabvēlīgos  dzīves apstākļos, lai palīdzētu viņiem īstenot viņu ieceres un vēlmi uzlabot dzīves kvalitāti, veicinātu viņu pilsonisko līdzdalību.

gulbene.lv

Pistes Solidaires

Francija

 

Pistes Solidaires ir biedrība, kas attīsta savus projektus un aktivitātes atbilstoši četriem UNESCO pīlāriem: mācīšanās, lai zinātu, mācīšanās būtu, mācīšanās darīt un mācīšanās sadzīvot. Mūsu darbs veltīts, tam lai viecinātu jauniešu mobilitāti izglītības jomā un, lai katra mācīšanās pieredze ārzemēs būtu vienreizēja, ar augstu cilvēcisko un izglītojošo pienesumu. Biedrība izmanto neformālās izglītības metodes, īpaši tās, kas balstītas mācoties caur pieredzi, radot izglītojošas situācijas un atīstot sociālās iemaņas un līdzās pastāvēšanu.

pistes-solidaires.fr

Kinderbetreuungseinrichtung /Kindervilla

Austrija

 

Kindervilla ir bezpeļņas bērnudārzs, kas dibināts 1999. gadā Insbrukā, Austrijā. Ar tā īpašo valodu koncepciju, Kindervilla ir unikāla bērnu aprūpes iestāde, ne tikai Tiroles štatā, bet visā Austrijā kopumā. Tās pedagogi strādā bilingvāli vācu – turku un vācu – bosniešu/krētas/serbu valodās ar audzēkņiem no migrantu ģimenēm. Mācību sistēma vecuma grupām no 3-6 gadiem ir pilnībā bilingvāla. Viens no Kindervilla principiem ir uzlabot bērnu lingvistiskās un saziņas spējas. Ar šo mēs nošķiram prasmju izkopšanu un jaunu iemaņu apgūšanu.

kindervilla.info

Centro per lo Sviluppo Creativo
“Danilo Dolci”

Itālija

 

Radošās attīstības centrs “Danilo Dolci” dabrs balstīts pieredzē un pegogoģiskajā darbā, ko veic Danilo Dolči un viņa kolēģi, tas sākās Austrumsicīlijā 1952. gadā. Centrs radās no nepieciešamības vietējām kopienām piedāvāt realitātē balstītu veidu kā risināt problēmas, attīstīt radošu vietu, kur veicināt izpratni, tās centrā ir nākotnē vērsta plānošana, bruģējot ceļu īstām pārmaiņām. Jau no paša sākuma Centra uzmanība vērsta uz nevardarbīgas izglītības praksēm, attīstot metodoloģiju – Reciprocal Maieutic pieeju, tā veicinot radošo attīstību vietējās skolās. Šobrīd Radošās attīstības centrs “Danilo Dolci” ir bezpeļņas biedrība, kas apvieno jauniešus, pieaugušos, tā darbība pārsvarā noris caur projektiem izglītības laukā, kas tiek īstenoti sadarbība ar skolām, universitātēm, iestādēm, biedrībām un sociālajam grupām gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

danilodolci.org

Symplexis

Grieķija

 

Symplexis ir bezpeļņas organizācija, kas īsteno Eiropas finansētus projektus, kuri vērsti uz sociālo kohēziju, sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju mūsdienu vajadzību apmierināšanu un veicina cilvēktiesības. Visas organizācijas radītās un īstenotās aktivitātes ir vērstas uz lietotāju, to stūrakmens ir tādas vērtības kā ilgtspēja, cieņa pret vienreizību, personiska pieeja, lietotājam draudzīgs dizains un pielietojums, virzība uz rezultātu un augstākie kopienas ideāli.

symplexis.eu