Προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου σε επίπεδο πολιτικών

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε το εγχειρίδιο για την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου σε επίπεδο πολιτικών. Αυτό το εγχειρίδιο έχει φτιαχτεί ειδικά για να επιτρέψει στους φροντιστές και τους εκπαιδευτικούς να προωθήσουν τα ευρήματα και τα αποτελέσματα του έργου Best Friends Against Ageism με τρόπο που θα παρέχει ουσιαστικό διάλογο με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους ευρωπαϊκούς φορείς, οι οποίοι μπορούν με τη σειρά τους να εφαρμόσουν αυτά τα αποτελέσματα για την προώθηση θετικών αλλαγών.

Σε αυτό το εγχειρίδιο θα βρείτε μια ανάλυση των τροπών προώθησης σε επίπεδο πολίτικων, συμπεριλαμβανομένων του σκοπού και των κινήτρων πίσω από την εφαρμογή τους. Επιπλέον, θα βρείτε μια λεπτομερή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να προσεγγίσετε ένα πολύ ευρύτερο κοινό με τα αποτελέσματα του έργου και πώς να συμμετάσχετε σε ένα πιο εκτεταμένο δίκτυο ομοϊδεατών ατόμων και οργανώσεων. Θα βρείτε επίσης έναν κατάλογο συνιστώμενων κυβερνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί τους. Τέλος, το εγχειρίδιο περιγράφει λεπτομερώς τις βέλτιστες πρακτικές κατά τη διεξαγωγή εργαστηρίων mainstreaming και άλλων δραστηριοτήτων δικτύωσης. Ελπίζουμε να το βρείτε χρήσιμο.

Ομάδα-στόχος:
  • Φροντιστές, κοινωνικοί λειτουργοί και εθελοντές που εργάζονται με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
  • Παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας
  • Φορείς χάραξης πολιτικής, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, επαγγελματίες
Μαθησιακοί στόχοι:

I

Θα μάθετε να προσαρμόζετε τις διαγενεακές δραστηριότητες στα τοπικά πλαίσια

Συγκριτική έρευνα και αξιολόγηση των τρεχουσών αναγκών

=

Πρόγραμμα κατάρτισης για τη διαγενεακή μάθηση

=

Εργαλειοθήκη για Διαγενεακές Μαθησιακές Δραστηριότητες και Κοινωνική Συμμετοχή

=

Προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου σε επίπεδο πολιτικών

=